My Bikes 

1971 Honda CB100 K1 #3

VIN# CB100-212245

Candy Ruby Red / White

 

                                                       Marblesmotors ©2004