My Bikes 

1970 Honda CB100 K0 #2

VIN# CB100-113402

Candy Ruby Red / White

                                                   Marblesmotors ©2004